Om oss

Bastasjö Friskola

Bastasjö Friskola ligger i det natursköna området Bastasjö och startade 2010. Vi är en enparallellig F-6 skola. Skolan har fina lokaler med en fantastisk skolgård och nära till naturen. Skolans övertygelse för ett livslångt lärande är

  • Eleven i fokus
  • Pedagogiskt ledarskap
  • Relationsskapande
  • Tydlighet
  • Delaktighet
  • Rörelse

Systerskolor

Skolan drivs som en fristående enhet och samverkar med övriga systerskolor, Bastasjö Förskola och Karlskrona Montessori Friskola. Det finns en naturlig koppling till systerskolorna då vi har samma VD och tidigare var en egen koncern.

En del av Atvexa

Sedan 2020 är Bastasjö Friskola en del av Atvexa AB, vilket gör att vi numera ingår i en större koncern. Tryck här för att läsa mer om Atvexa.

Skolelever på Bastasjö Friskola spelar fotboll på skolgården

Vår vision och värdegrund

Det är känt att fysisk aktivitet har en positiv verkan på hjärnan och förbättrar fokus såväl som inlärning. Vi erbjuder en aktiv skoldag som främjar lärandet och bidrar till balans mellan knopp och kropp. Vår vision och värdegrund är en viktig plattform som förmedlar vilka värderingar verksamheten bygger på.

Vår vision:

Sinne och kropp i rörelse för ett livslångt lärande

Vår värdegrund:

Glädje och Gemenskap

Att lyckas utifrån mina förutsättningar

Att vara en del av gemenskapen

Att ha roligt tillsammans

Hänsyn och Respekt

Vi hälsar alltid på varandra

Vi bryr oss om varandra och visar empati

Vi respekterar varandras olikheter och åsikter

Kreativitet

Tillsammans lär vi av varandra

Tillsammans är vi kreativa

Trygghet

Vi behandlar alla med respekt

Vi har en samsyn som ger tydlighet

Vi skapar goda relationer

Bastasjö Friskolas värdeord som bidrar till övertygelsen om ett livslångt lärande

Skolans övertygelse för livslångt lärande

En trygg, strukturerad och gynnsam lärmiljö är viktig för ett livslångt lärande. Vår övertygelse skapar goda förutsättningar för arbetsro, goda relationer och tillgängligt lärande. Tillsammans skapar detta de bästa förutsättningarna där lärare kan undervisa och eleven lär sig.

Fokus på språkutveckling

Kooperativt lärande är ett av skolans arbetssätt som främjar kommunikation, delaktighet och samarbete. Skolan arbetar även aktivt med ämnesspecifika ord och begrepp för att främja elevens språkutveckling och förståelse. Vi har en positiv språkmiljö som är en viktig del av vår skolkultur.

Studenterna i klassrummet
Mellanstadieelev spelar basket på skolgård

Främjande av fysisk aktivitet

Vår skolgård uppmuntrar till lek och rörelse under hela elevens skoldag och under rasterna erbjuds rastaktiviteter. Vårt kooperativa arbetssätt främjar rörelse under lektionerna. Idrott och hälsa bedrivs i vårt närområde och i idrottshall på Gräsvik. Förskoleklass och åk. 1 inleder skoldagen med gemensam morgongympa.

Skolans kvalitet

När det är dags för skolval är det för dig som vårdnadshavare säkert många faktorer som är viktiga eller till och med avgörande. Exempelvis närheten till skolan, skolans pedagogik, kamrater, att skolan har behöriga lärare, om skolan är stor eller liten och om skolan har ett eget kök.

Skolinspektionen genomför regelbundna kvalitetsgranskningar av vår verksamhet gällande undervisning, rektors ledarskap, trygghet och studiero, bedömning och betygsättning och huvudmannens styrning och stöd. Vi är stolta över den verksamhet som vi bedriver och kan stolt presentera den senaste granskningen som är ett kvitto på att vi har en väl fungerade skola.