Verksamheten

Elevhälsans uppdrag

Vi på Bastasjö Friskola arbetar för en så god kunskapsutveckling som möjligt för våra elever genom att utgå från ett hälsofrämjande och salutogent perspektiv. Vi planerar elevhälsans verksamhet utifrån skolans identifierade framgångsfaktorer. Forskning1 påvisar att förtroendefulla relationer samt en verksamhet som utgår från elevernas behov främjar elevers välmående2. Därför strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig i skolans värdegrund.

Struktur, väl förberedd miljö, arbetsro, välplanerade lektioner, ett tydligt ledarskap hos pedagogen och stor omtanke om varje elev är viktigt för oss. Vi vill även verka för goda relationer med vårdnadshavare. Att skapa ett gott förtroende mellan skola och vårdnadshavare främjar elevens framgång i skolan. Hög skolnärvaro är både en framgångs- och skyddsfaktor för den enskilde eleven, där samarbete med vårdnadshavare är en förutsättning.

1 Elevhälsan-Framgångsfaktorer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete.
2 Hälsa för lärande-lärande för hälsa, Skolverket 2019.

Gruppbild på Bastasjö Friskolas elevhälsoteam

Vi ingår i elevhälsan

 • Rektor

  Annika Lundin

  Rektor Annika Lundin har det yttersta ansvaret över verksamheten och har sammankallande och beslutande funktion i elevhälsan.

 • Skolcoach

  Johanna Fagerström

  Johanna arbetar med skolans sociala miljö, ger stöd och vägledning till vårdnadshavare, lärare och övrig skolpersonal.

  Läs mer om hur Johanna arbetar med elevhälsans psykosociala insatser här ovan.

 • Skolsköterska

  Maria Boson

  Vår skolsköterska heter Maria Boson. Hon finns på skolan två dagar i veckan, oftast onsdagar och torsdagar.

  Läs mer om skolsköterskans uppdrag och vad som ingår i elevhälsans medicinska insats här ovan.

 • Specialpedagog

  Rianne Jeoense

  Vår specialpedagog heter Rianne Jeroense, hon finns på skolan varje dag. Ni når Rianne på skolans telefon, men lättast på mail

  Läs mer om hur Rianne arbetar här ovan.