GDPR

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation), i kraft. Denna ersätter personuppgiftslagen (PuL) och innebär ett stärkt skydd för dina personuppgifter och dina rättigheter avseende personuppgiftsbehandling.

Vad är då en personuppgift? En personuppgift är en uppgift som identifierar dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn, adress, e-postadress, personnummer eller en bild på dig.

Så behandlar vi dina personuppgifter

För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag behöver vi behandla och spara olika personuppgifter. Personuppgifterna kan inhämtas på olika sätt. Oftast inhämtas personuppgifter direkt från dig men ibland kan personuppgifter även inhämtas från någon annan till exempel BVC. Dina personuppgifter sparas så länge de behövs eller så länge vi har en skyldighet att spara dem enligt lag.

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det alltid finnas en rättslig grund. Det kan till exempel vara myndighetsutövning, rättslig förpliktelse, avtal eller allmänt intresse. I vissa fall kan vi behöva ditt samtycke för att få behandla dina personuppgifter (ex. foto)

Vi behandlar enbart dina personuppgifter för de syften och de ändamål de samlas in. Däremot kan vi ha en skyldighet att enligt lag lämna uppgifterna till tredje part, t.ex. myndigheter.

Kontakta oss

Du har rätt till information om när och hur dina personuppgifter behandlas, och i vissa fall även rätt att få dina uppgifter rättade, raderade eller begränsade. Du har även rätt att hos den personuppgiftsansvarige begära information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till Bastasjö Friskola AB på info@bastasjofriskola.se.

Klagomål

Om du är missnöjd med vår hantering av dina personuppgifter kan du klaga hos tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Kontaktuppgifter hittar du på www.datainspektionen.se. På denna webbsida hittar du även mer information om dataskyddsförordningen och dina rättigheter.